werkwijze

QUICKSCAN BODEMKWALITEIT, hoe gaat dat in zijn werk?

Opdrachtverstrekking:

Wij stellen eerst vast of er op uw perceel bodemverontreiniging te verwachten is of anders gezegd, of er verdachte locaties zijn. Het aanvraagformulier vindt u hier.

Op basis van de verkregen informatie wordt beoordeeld of de quickscan bodemkwaliteit voor u voldoende mogelijkheden biedt. Indien blijkt dat er geen verdenking op bodemverontreiniging bestaat, dan volstaat een standaard quickscan bodemkwaliteit die wij voor € 395.- incl. BTW uitvoeren.

Indien er op basis van de verkregen informatie aanleiding bestaat de onderzoeksopzet te wijzigen of uit te breiden, dan wordt dit direct met u besproken. In dat geval kunnen er namelijk gevolgen zijn voor de kosten van het onderzoek.

Tijdens het telefoongesprek ontvangt u direct een definitieve prijsopgaaf.

Indien u akkoord gaat wordt dit per e-mail aan u bevestigd. U heeft echter pas definitief opdracht gegeven indien u ook daadwerkelijk reageert op deze e-mail.

Indien uit de verkregen informatie blijkt dat er mogelijk een risico op bodemverontreiniging is, wordt contact met u opgenomen om de mogelijkheden te bespreken. Dit gebeurt ook indien uit raadpleging van bekende bronnen blijkt dat er mogelijk een bodemverontreiniging op de locatie aanwezig is. In die gevallen wordt een passende aanbieding gemaakt.

De werkzaamheden:

Na ontvangst van uw bevestigingsmail wordt er binnen 2 werkdagen contact met u opgenomen voor het maken van een afspraak voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

De uitvoering

 1. Erkende veldwerkers komen op de opgegeven locatie en voeren een visuele terreininspectie uit. Hierbij controleren ze of de door u opgegeven informatie correct is en of zij op grond van eigen expertise en waarnemingen verdachte plekken vinden;
 2. Na de terreininspectie zal de veldwerker grondboringen uitvoeren tot een diepte van 1,0 meter. Na visuele beoordeling worden er boorbeschrijvingen gemaakt. Indien geen afwijkingen zijn gevonden, wordt van de bovenste 50 centimeter een monster genomen. De boorpunten worden op een kadastrale kaart ingetekend en genummerd. Indien er wel afwijkingen zijn gevonden wordt de grond waarin deze afwijkingen zich bevinden afzonderlijk bemonsterd.

Het laboratorium

 1. De monsters worden aangeboden aan een geaccrediteerd laboratorium waar deze overeenkomstig de daarvoor geldende normen worden samengevoegd tot een mengmonster. Dit mengmonster wordt geanalyseerd op de parameters uit het standaardpakket voor grond. Tevens bepaalt het laboratorium het humus- en lutumgehalte. Deze laatste twee zijn nodig om uit te kunnen rekenen hoeveel van een bepaalde stof in de grond op de locatie mag voorkomen. Indien er monsters aanwezig zijn waarin zich afwijkingen voordoen worden de zintuiglijke schone monsters niet onderzocht maar uitsluitend een (meng)monster van de zintuiglijk gelijkwaardige, meest verontreinigde monsters. De quickscan bodemkwaliteit omvat dus maximaal 1 laboratoriumanalyse. Indien u meerdere monsters onderzocht wilt hebben dan is dit mogelijk tegen bijbetaling van € 135.-  per monster.
 2. Na analyse rapporteert het laboratorium de resultaten aan het uitvoerende bedrijf.

Het certificaat

 1. Het certificaat quickscan bodemkwaliteit vermeldt de bevindingen van het veldwerk alsmede de resultaten van de laboratoriumanalyse. De laboratoriumresultaten worden getoetst aan de wettelijke normen en de uitslag hiervan is uiteraard ook terug te vinden op het certificaat. Voor een voorbeeld van het certificaat klik hier.

De kosten:

De kosten van de quickscan bodemkwaliteit bedragen € 395.- inclusief BTW in de volgende gevallen:

 1. De oppervlakte van het perceel is maximaal 1.500 m².
 2. De locatie moet normaal over de weg bereikbaar zijn en gelegen binnen een rijafstand van 50 km vanaf de vestigingsplaats van het deelnemende bedrijf .
 3. De locatie mag niet als verdachte aangemerkt worden, dus geen aanwezigheid van sintels, asbest, olietanks, puin, opslag van chemicaliën etc. Hierbij wordt opgemerkt dat indien er wel een verdenking is, er in overleg voor gekozen kan worden alleen de verdachte plekken te onderzoeken. Dit kan vaak maar niet altijd binnen het zelfde tarief (e.e.a. afhankelijk van het aantal en soort analyses dat nodig is).
 4. De grond moet handmatig te doorboren zijn. Dat wil zeggen dat het perceel grotendeels onverhard moet zijn. Dus beperkte hoeveelheid bestrating en geen puinlagen in de bodem.
 5. De aanwezigheid van kabels en leidingen moet door de opdrachtgever worden aangegeven. Schade aan kabels en leidingen is voor risico van de opdrachtgever. Indien gewenst kan een KLIC-melding worden gedaan zodat meer duidelijk komt over de ligging van kabels en leidingen, de meerkosten hiervoor bedragen € 60.-). Er wordt dus niet standaard een KLIC-melding gedaan.
 6. Het vooronderzoek bestaat uitsluitend uit raadpleging van het bodemloket en de geldende bodemkwaliteitskaart (indien beschikbaar). Raadpleging van gemeente- archieven maakt vanwege de leges die hiervoor gevraagd worden en de tijd die hiermee gemoeid is geen onderdeel uit van de quickscan bodemkwaliteit. Uiteraard kan dit wel worden aangeboden. De meerkosten hiervan zijn afhankelijk van de locatie, gemeente, etc. en worden op basis van nacalculatie vastgesteld.
 7. Extra analyses van grond(meng)monsters kosten € 135.- incl. BTW per stuk.
 8. Op de werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van het uitvoerend bedrijf van toepassing die u gelijktijdig met de opdrachtbevestiging ontvangt.

Na afloop van de werkzaamheden wordt het certificaat digitaal beschikbaar gesteld en ontvangt u van het uitvoerende bedrijf een factuur. Deze factuur dient binnen 14 dagen betaald te zijn.

Meest recente berichten