bodem

informatie

Waarom een quickscan bodemkwaliteit bij aankoop van een kavel ?

In Nederland zijn bijna geen percelen meer te vinden die op grond van de wettelijke normen als volledig schoon worden gezien. Het is dus van belang om vast te stellen of de bodemkwaliteit een goed woon- en leefklimaat mogelijk maakt. In de meeste gevallen blijkt dit zo te zijn maar vaak is dat ook niet het geval.

Als na de koop van een perceel blijkt dat de bodem verontreinigd is en u heeft geen bodemonderzoek uit laten voeren, bent u zelf verantwoordelijk voor de kosten. Als koper heeft u namelijk op grond van het burgerlijk wetboek een onderzoeksplicht.

De kosten voor een volledig bodemonderzoek overeenkomstig de in Nederland veel gebruikte norm NEN5740, kunnen aardig oplopen. Soms wel tot € 2.000. Een dergelijk onderzoek bevat onderdelen die bijvoorbeeld voor het verkrijgen van een bouwvergunning verplicht zijn maar die u aanvankelijk minder relevant zou kunnen vinden, zoals een uitgebreid bureau- en dossieronderzoek, de bodemkwaliteit dieper dan 0,5 meter en de kwaliteit van het grondwater.

Wij bieden u een passend alternatief. Met onze gecertificeerde veldwerkers nemen wij op basis van de strategie uit de NEN5740, monsters van het deel van de bodem waarmee u dagelijks in contact komt, te weten de bovenste 50 cm. Dit is de bodemlaag waar uw kinderen op spelen, de meeste groenten wortelen en waarmee u het eerste in contact komt bij werkzaamheden in de grond.

Indien u in een later stadium het onderzoek wilt uitbreiden omdat u toch gaat (ver)bouwen dan is dit veelal mogelijk tot twee jaar na datum uitgifte van het certificaat van de quickscan bodemkwaliteit.

Voor wie is de quickscan bodemkwaliteit bedoeld ?

Voor iedereen die wil weten of en in welke mate in de leeflaag op zijn/haar perceel bodemverontreinigende stoffen aanwezig zijn.

Kopers: Bij de aankoop van een perceel is het geruststellend om vooraf een indicatie te hebben van de bodemkwaliteit. Enerzijds omdat u gewoon wilt weten wat u koopt en of dit voldoet aan uw eisen, anderzijds omdat u nadat de koop is gesloten verantwoordelijk bent.

Verkopers: Bent u verkoper dan wilt u mogelijk aantonen dat bepaalde ‘verdachte’ locaties niet verontreinigd zijn. Hiermee kunt u de verkoop bespoedigen. Indien u had kunnen weten dat de locatie verontreinigd was maar u heeft dit niet gemeld bij de koper, dan kunt u ook aansprakelijk gesteld worden.

Gebruikers: Bent u geen eigenaar maar wilt u een perceel in gebruik nemen of heeft u een perceel geruime tijd gebruikt dan kunt u voor aanvang van de gebruiksperiode vaststellen of er verontreinigingen op de locatie aanwezig zijn of juist na afloop aantonen dat er geen verontreinigingen zijn ontstaan of bijgekomen.

Wat is de juridische status ?

Op grond van het burgerlijk wetboek bent u als koper verplicht te onderzoeken of de zaken die u wilt verwerven voldoen aan de kwaliteitseisen die u daaraan stelt. De quickscan bodemkwaliteit geeft een hoge mate van zekerheid over de chemische bodemkwaliteit van de leeflaag op uw perceel. Een quickscan bodemkwaliteit kan hierdoor net het verschil maken tussen een verantwoorde aankoop of een vervelende miskoop.

Een bodemonderzoek is echter nooit 100% dekkend omdat niet alle grond onderzocht wordt. De ervaring leert echter dan indien een verontreiniging op de locatie aanwezig is deze in de meeste gevallen ook wordt aangetroffen.

Een quickscan bodemkwaliteit is geen volledig bodemonderzoek volgens de NEN-5740. Het vooronderzoek is beperkt, de ondergrond en het grondwater worden niet onderzocht.

Het veldwerk wordt uitgevoerd volgens de regels en wetten die aan een bodemonderzoek gesteld worden. Al onze veldwerkers beschikken over de juiste erkenningen om het werk te mogen doen.

Hierdoor kan de quickscan bodemkwaliteit worden uitgebreid tot elk gewenst of vereist niveau, indien dat nodig is.

Een quickscan bodemkwaliteit is niet bruikbaar bij de aanvraag van een bouw- of milieuvergunning (omgevingsvergunning) en vaak ook niet voor andere officiële aanvragen waarover het bevoegd gezag een besluit moet nemen. Wilt u het certificaat daarvoor wel gebruiken dan doet u er goedaan dit eerst te toetsen bij het bevoegde gezag in uw gemeente. Opgemerkt wordt dat de meeste gemeenten bodemonderzoeken ouder dan 3 jaar niet meer accepteren. Wij houden zekerheidshalve een termijn van 2 jaar aan als geldigheidsdatum voor het certificaat.

Wordt de biologische en bacteriële kwaliteit van de grond onderzocht ?

De biologische en bacteriële kwaliteit van de grond wordt niet onderzocht.

Meest recente berichten